Dmitry Uzlaner. 2020. Postsekuliarnyi povorot. Kak myslit’ o religii v XXI veke [The Postsecular Turn. How to Think about Religion in the Twenty-First Century]. M.: Izdatel’stvo Instituta Gaiidara (in Russian). — 416 p.