Natalia Shlikhta

Associate Professor, Chair of History, National University Kiyv-Mohyla Academy, Kiyv, Ukraine. nshlikhta@gmail.com